Tadeusz Rozpara


Tadeusz Rozpara

TADEUSZ ROZPARA, ur.1 grudnia 1953 r w Radomicach, woj. świętokrzyskie. 

 Bełchatowianin od 1977 roku. Przyjechałem do Bełchatowa po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim. Było to wyraźnie związane z rozpoczynającą się budową Zespołu-Górniczo Energetycznego „Bełchatów” oraz moimi doświadczeniami w działalności politycznej. W owym czasie działalność polityczna młodych ludzi oznaczała przede wszystkim członkostwo i aktywność w strukturach organizacji młodzieżowych. 

 Urodziłem się na wsi kieleckiej w rodzinie chłopskiej. Od najmłodszych lat wykazywałem zainteresowanie problematyką polityczną i sprawami społecznymi, dlatego zaangażowałem się w działalność w ruchu młodzieżowym. Byłem przewodniczącym koła Związku Młodzieży Wiejskiej w swojej rodzinnej wsi Radomice, przewodniczącym Zarządu Gminnego ZMW(ZSMW) w Morawicy oraz sekretarzem Zarządu Powiatowego w Kielcach. 

 Pomimo trudnej sytuacji osobistej spowodowanej brakiem Ojca, który zmarł krótko przed moja 18-tką, dzięki mojej Mamie skończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Zdobyłem tam dalsze doświadczenia życiowe i organizacyjne angażując się w działalność organizacji studenckich oraz samorządu osiedla akademickiego. 

 Moja praca w Bełchatowie to przede wszystkim praca Przewodniczącego w strukturach działającej w owym czasie organizacji ZSMP, najpierw Zarządu Budowy ZG-E „Bełchatów”, a następnie Zarządu Miejsko-Gminnego. 

 Równocześnie zdobywałem kwalifikacje zawodowe kończąc aplikację radcowską dzięki czemu uzyskałem wpis na listę radców prawnych. 

 Przez 12 lat łączyłem pracę w strukturach organizacji politycznych z pracą radcy prawnego w PZU w Bełchatowie. Po zakończeniu pracy etatowej w ZSMP rozpocząłem pracę na stanowisku Kierownika Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miejskim w Bełchatowie, gdzie następnie pracowałem jako radca prawny. 

 W końcu lat 80-tych, gdy kończyła się poprzednia formacja ustrojowa kraju, zaangażowany byłem wówczas w różne ruchy reformatorskie. Zostałem wybrany delegatem na ostatni Zjazd PZPR, a następnie tworzyłem struktury i program nowej lewicowej partii Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Byłem Pełnomocnikiem Rady Naczelnej jak również jej członkiem. Byłem także przez pewien czas przewodniczącym Rady Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

 W latach 19991 – 1994 prowadziłem działalność gospodarczą zarówno w zakresie doradztwa prawnego jako radca prawny, ale także w zakresie działalności handlowej. W wyniku wyborów samorządowych w lipcu 1994 roku zostałem wybrany Prezydentem Miasta Bełchatowa, którą to funkcję pełniłem przez dwie kadencje, do listopada 2002 roku. 

 Po zakończeniu kadencji podjąłem pracę na stanowisku z-cy Dyrektora Oddziału Kredyt Bank w Bełchatowie, by następnie po likwidacji oddziału Banku wrócić do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 Obecnie prowadzę kancelarię radcowską. Moja praca, jak widać, była połączeniem pracy ściśle zawodowej z działalnością polityczną. Niezależnie od funkcji tzw. etatowych, pełniłem wiele funkcji społecznych, których wymienienie przekroczyłoby ramy tej publikacji. 

 W ramach działalności w organizacjach młodzieżowych, angażowałem się przede wszystkim w zapewnienie odpowiednich warunków życia i pracy młodzieży bełchatowskiej, zwłaszcza tych, którzy przyjechali do Bełchatowa budować wielką inwestycję. Było to wówczas budownictwo mieszkaniowe, tworzenie placówek kultury, organizacja czasu wolnego, wspieranie młodych w ich życiowych i zawodowych aspiracjach itp. 

 Pracowałem społecznie na rzecz społeczności lokalnej także w innych organizacjach jak np. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Społeczne Ognisko Muzyczne, Zrzeszenie Prawników Polskich. Byłem członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZSMP. Wtedy zaangażowałem się w aktywizację młodzieży na forum samorządu lokalnego. Byłem przez jedną kadencję radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bełchatowie. Wraz ze zmianą ustroju w Polsce swoją główną aktywność przeniosłem właśnie na teren samorządności lokalnej. Byłem radnym Rady Miejskiej pierwszej i drugiej kadencji oraz jestem radnym obecnej kadencji 

 W latach 1999-2002 byłem radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego i Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Byłem członkiem Zarządu i Wiceprezesem Związku Miast Polskich, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, członkiem Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy(CEMR). W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Powiatu Bełchatowskiego. 

 Moja społeczna i publiczna działalność uhonorowana została m.in. brązowym i złotym Krzyżem Zasługi, a na wniosek bełchatowskich dzieci zostałem odznaczony w 1999 roku Orderem Uśmiechu. 

 Muszę przyznać, iż Bełchatowianinem zostałem trochę przypadkowo. Przyjąłem propozycję przyjazdu i pracy na budowie ZG-E „Bełchatów” z myślą powrotu w rodzinne kieleckie strony. Zostałem jednak w Bełchatowie i związałem się z Tym miastem na stałe.